Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena mbi informatoret

Mostra e informatoreve

Bullgaria

FEMËR MASHKULL
Kultura
historike
Puna Komunikimi
nderkulturor
Kultura
historike
Puna Komunikimi
nderkulturor
17-30 30-45 17-30 30-45 17-30 30-45 17-30 30-45 17-30 30-45 17-30 30-45
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 2 2 2 2
10 6

 

Shqiperia

FEMËR MASHKULL
Kultura
historike
Puna Komunikimi
nderkulturor
Kultura
historike
Puna Komunikimi
nderkulturor
17-30 30-45 60 17-30 30-45 17-30 30-45 17-30 30-45 60 17-30 30-45 17-30 30-45
3 4 2 4 5 2 3 3 4 2 5 4 2 3
9 9 4 9 9 4
22 22