Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Permbledhje per metoden e studimit

Studimi mbeshtetet mbi refime jetesore gjysem strukturore dhe mbi studime ne vend ne Volo,ne Shqiperi, dhe ne Bullgari. Pergjithesisht u grumbulluan 60 intervista me femra dhe me meshkuj nga Shqiperia dhe nga Bullgaria, te sistemuara sipas boshtit tematik dhe grupmoshave.

Te intervistuarit u perzgjodhen ne baze te qarqeve qe egzistojne ne Volo, nga studimet e meparshme me qarqe te reje qe krijuam gjate studimit ne vend dhe me zgjerimin e ketyre qarqeve nepermjet metodes se ortekut. Kriteret sipas te se cilave u perzgjodhen te intervistuarit ishin si me poshte:

Gjithashtu u perpiluan 7 video-intervista ne te cilat te intervistruarit komentuan fotografi nga albumet e tyre personale.

[.jpg, 20kB]