Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Temat e studimit

Programi studiues shqyrtoi pervojen e grupeve te emigranteve duke u perqendruar ne tre stade tematike te ndersjellta. Ne boshtin e pare te kultures historike, studiuam se si gra dhe bura kujtojne pervojen e tyre ne te kaluaren komuniste. Dhe me cfare menyre keto kujtime ndikuan ne formimin e identiteteve te reja te emigrimit dhe ne zhvillimin e strategjive te mbijeteses ne vendin mikprites.

Ne boshtin e dyte, te punesimit studiuam me ke menyre emigracioni ndikoi ne dhenien e kuptimit te «punes» dhe renia e saj ne mardheniet mes dy sekseve, ne kuadrin e ri te paforme te tregut te punes.

Ne boshtin e trete, ne komunikimin nderkulturor, roli i emigracionit ne formimin e formave hibride te komunikimit nderkulturor, e cila permban shkembimin e produkteve kulturore, teknologjite e informacionit, ideve, qendrimeve dhe praktikave.

[.jpg, 11kB]