Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Nje tabele e hollesishme per intervistat

[.jpg, 12kB]

Kjo faqe ndodhet ne greqisht dhe ne anglisht.