Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Koleksion fotografish dhe ekspozita dixhitale

Koleksioni I fotografive nga informatore te zgjedhur dhe arshiva dixhitale si dhe ekspozimi i tyre ne nje rjet te krijuar posacerisht ka si pikesynim ne thellimin e metejshem te problemeve teorike te studimit ne fjale dhe sidomos ne zbulimin e rolit qe luajne tehnologjite optike ne formimin e subjektiviteteve bashkekohore. Nepermjet nje radhe nga intervistat «perpara albumit fotografik» shqyrtuam identiteti i barazise, identiteti kombetar, si dhe ai professional, mardheniet ndergjinore, mbresate komunizmit komunikimi me memedheun, ndjenja e sinanikin ne shoqerine greke, levizshmeria e klasifikimit si dhe perceptimi reth shoqerise konsumatore dhe teknologjise vertetojne dhe perbejne objekte trajtimi sa brenda kornizes fotografike aq dhe nepermjet praktikes fotografike dhe «jetes shoqerore» te fotografive.

Per me teperinformacion ne lidhje me kuadrin teorik dhe metodik te, konkret shiko ekspoziten bibliografike:
Refime perms albumit fotografik. Poza, kujtime, veshtrime [.pdf, 246kB] (Greqisht).

Dhe ne Janar 2007 u proceduan akoma shtate intervista te mara me video me pese emigrante nga tridhjete deri ne dyzetepese vjec; dy burradhe tre granga Shqiperia dhe dy gra nga Bullgaria njera prej te cilave kundershoi te paraqiten fotografite e saj ne internet.

Materiali optic qe pasqyrohet ne faqen e internetit permbajne: