Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Periudha e zhvillimit te studimit

Analiza dhe perpunimi I te dhenave

Kjo faqe ndodhet ne greqisht dhe ne anglisht.

[.jpg, 13kB]