Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Periudha e zhvillimit te studimit

Gjetja e te intervistuarve dhe kryerja e intervistave

Kjo faqe ndodhet ne greqisht dhe ne anglisht.

[.jpg, 11kB]