Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Χρονικό της έρευνας

Εξεύρεση πληροφορητών και διεξαγωγή των συνεντεύξεων

Η εξεύρεση των πληροφορητών / πληροφορητριών έγινε βασικά με τρεις τρόπους:

Ακολούθησε (Ιανουάριος 2005 - Δεκέμβριος 2006) η διεξαγωγή των συνεντεύξεων, ενώ πραγματοποιήθηκε και επιτόπια έρυνα στην Αλβανία και στη Βουλγαρία.

[.jpg, 11kB]