Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Ανάλυση δεδομένων

Η ομάδα μελέτησε όλες τις συνεντεύξεις του κάθε θεματικού άξονα, ανά χώρα προέλευσης και ηλικιακή ομάδα. Προσπάθησε να ερμηνεύσει το σύνολο των δεδομένων συνδυαστικά και συγκριτικά, και διατύπωσε τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας σε τρεις εκθέσεις, μια για κάθε θεματικό άξονα.

[.jpg, 11kB]