Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Χρονικό της έρευνας

Αξιολόγηση των πιλοτικών συνεντεύξεων και επαναδιατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων

Η μελέτη των πιλοτικών συνεντεύξεων (Οκτώβριος 2004 - Ιανουάριος 2005) οδήγησε σε μια μερική αναπροσαρμογή της ερευνητικής μας στρατηγικής στα εξής δύο σημεία:

Προς αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων αποφασίστηκε στα δύο αυτά ερευνητικά πεδία η συνέντευξη να παίζει μόνο επικουρικό ρόλο και το κέντρο βάρους να πέσει στη συμμετοχική παρατήρηση και στη συγκέντρωση και αξιοποίηση οπτικού υλικού.

[.jpg, 19kB]