Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Συνέδρια και επιστημονικές δημοσιεύσεις του προγράμματος

Επιστημονική συνάντηση: Φύλο, μετανάστευση και διεθνική επικοινωνία

Βόλος 6 Νοεμβρίου 2004

Αίθουσα 13, 6ος όροφος, Συγκρότημα Παπαστράτου

Την επιστημονική συνάντηση απασχόλησαν οι έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη σύγχρονη Ευρώπη.

Αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της μετανάστευσης ως διεθνική διαδικασία και εξετάζοντάς το σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο, η συνάντηση επικεντρώθηκε στις κοινωνικές σχέσεις και πρακτικές των μεταναστών/στριών, στο ρόλο των γυναικών στη δημιουργία διεθνικών δικτύων επικοινωνίας και διατήρησης των οικογενειακών δεσμών, καθώς και στην αναδιατύπωση της έννοιας της εργασίας μέσα από την «θηλυκοποίηση» της μετανάστευσης. Έμφαση δόθηκε σε ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και τη διαπλοκή του φύλου, εθνικής ταυτότητας και θρησκείας στη νέα οικονομική τάξη πραγμάτων και στις αλλαγές του καταμερισμού εργασίας στο πλαίσιο των σύγχρονων μορφών μετανάστευσης.

Στόχος της συνάντησης ήταν ο εμπλουτισμός της οπτικής της μετανάστευσης στην Ελλάδα και η ανατροφοδότηση μέσα από την σε βάθος συζήτηση πορισμάτων που προκύπτουν από αντίστοιχα προγράμματα.

[.jpg, 21kB]
Η αφίσα του συνεδρίου.