Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Το πρόγραμμα

Φυσιογνωμία

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ο γεωπολιτικός χώρος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επαναπροσδιορίζεται λόγω των πολιτικών εξελίξεων της μετα-κομμουνιστικής περιόδου, της μαζικής μετανάστευσης και την πύκνωση μιας σειράς πολιτικών, οικονομικών, και πολιτισμικών ανταλλαγών. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία μετάβασης παίζει το φαινόμενο της κινητικότητας των ανθρώπων και η συνακόλουθη ανάδυση νέων κοινωνικών σχέσεων και μορφών πολιτικής υποκειμενικότητας και επικοινωνίας. Η κατανόηση των έμφυλων διαστάσεων της μετανάστευσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διερεύνηση της κινητικότητας, αφενός λόγω του σημαντικού ρόλου των γυναικών στη σύγχρονη μετανάστευση και αφετέρου γιατί οι έμφυλες διαστάσεις της κινητικότητας καταγράφουν ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στο δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η αρχική πρόταση καινοτομεί σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ως προς τη στοχοθεσία της, στα εξής σημεία: