Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Θεματικές της έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα διερεύνησε τις εμπειρίες αυτών των ομάδων μεταναστών, εστιάζοντας σε τρία αλληλένδετα θεματικά πεδία.

Στον πρώτο άξονα, της ιστορικής κουλτούρας, εξετάσαμε πως άντρες και γυναίκες θυμούνται τις εμπειρίες τους στο κομμουνιστικό παρελθόν και με ποιο τρόπο αυτές οι αναμνήσεις συνέβαλαν στη διαμόρφωση νέων μεταναστευτικών ταυτοτήτων και στην ανάπτυξη στρατηγικών επιβίωσης στη χώρα υποδοχής.

Στο δεύτερο άξονα, της εργασίας, μελετήσαμε με ποιο τρόπο η μετανάστευση συνέβαλε στην ανασημασιοδότηση της «εργασίας» και οι επιπτώσεις της στις έμφυλες σχέσεις, στο πλαίσιο της νέας άτυπης αγοράς εργασίας.

Στον τρίτο άξονα, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, διερευνήσαμε το ρόλο της μετανάστευσης στη διαμόρφωση υβριδικών μορφών διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή πολιτισμικών προϊόντων, τεχνολογιών της πληροφόρησης, ιδεών, στάσεων και πρακτικών.

[.jpg, 11kB]