Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Άρθρα και βιβλία σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος

Λίστα βιβλιογραφίας

Abadan- Unat, N.   [1980]
"International Labour Migration and Its Effect Upon Women`s Occupational and Family Roles",
στο UNESCO (ed)  [1984] Women on the Move. Contemporary Changes in Family and Society, UNESCO,
Ackers, L.   [1998]
Shifting Spaces: Women, Citizenship and Migration Within the European Union,
Polity Press, Bristol
Aksoy Asu & Robins Kevin   [2000]
"Thinking across Spaces: Transnational Television from Turkey",
European Journal of Cultural Studies 3/3, 345-67
Aleinikoff, Alexander & Klusmeyer, Douglas   [2001]
Citizenship Today: Global Perspectives and Practices,
Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C.
Allen, Linda   [2001]
"Participation as Resistance: The Role of Pentecostal Christianity in Maintaining Identity for Marshallese Migrants Living in the Midwestern Unites States",
Journal of Ritual Studies 15/2, 55-61
Allensworth, Elaine   [1997]
"Earnings Mobility of First and `1.5.` Generation Mexican- origin Women and Men: a Comparison with U.S.- born Mexican Americans and non- Hispanic Whites",
International Migration Review 31(2), 386-410
Alvaro, D., Μαρβάκης, Θ., Παρσάνογλου, Δ., Πετράκου, Η.   [2006]
"Βιώματα, Κοινωνικές Ταυτότητες και Μορφές Συλλογικής Έκφρασης Νέων Μεταναστευτικής Προέλευσης",
Αυγή 403,
Anderson, B. & Phizacklea, A.   [1997]
"Migrant Domestic Workers: A European Perspective",
European Commission, Equal Opportunities Unit , Brussels
Anderson, Bridget   [2006]
"A very private business: migration and domestic work",
Centre on Migration, Policy and Society 28, University of Oxford
Angelidou, Aliki   [2008]
"Migrations in the `neighbourhood`: negotiations of identities and representations about `Greece` among Bulgarian migrants in Athens",
Balkanologie XI/1-2,
Anthias, F. (ed)   [1999]
Migrant Women,
,
Anthias, Floya & Lazaridis, Gabriella   [1999]
"Introduction: Into the Margins- Migration and Exclusion in Southern Europe",
στο Anthias, Floya & Lazaridis, Gabriella (eds)  [1999] Into the Marigins: Migration and Exclusion in Southern Europe, Ashgate, 1-11
Anthias, Floya & Lazaridis, Gabriella (eds)   [1999]
Into the Marigins: Migration and Exclusion in Southern Europe,
Ashgate,
Anthias, Floya & Lazaridis, Gabriella (eds)   [2000]
Gender and Migration in Southern Europe. Women on the Move,
Berg, Oxford, New York
Anthias, Floya & Yuval- Davis, Nira   [1993]
Racialized Boundaries: Race, Nation, Gender, Colour and Class and the Anti- Racist Struggle,
Routledge, London
Anzaldua, G.   [1987]
Borderlands/ La Frontera,
Spinsters/ Aunt Lute, San Francisco
Appadurai, Arjun   [1996]
Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization,
University of Minnesota Press, Minneapolis
Arrehag, Lisa, Sjoberg, Orjan and Sjoblom, Mirja   [2004]
"Post- Communist Cross- Border Migration in South- Eastern Albania: Who Leaves, Who doesn`t?",
New Perspectives on Albanian Migration and Development 16-17 September 2004, Korce, Albania
Athanasiou, Athina (ed)   [2006]
Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική.,
Νήσος, Αθήνα
Athanasopoulou, Angeliki   [2008]
"`Όλα είναι πάνω μου`¨το συνεχές έμμισθης και άμισθης οικιακής εργασίας στην περίπτωση αλβανίδων μεταναστριών στην Αθήνα",
στο Vaiou, Dina and Maria Stratigaki (eds)  [2008] Το φύλο της μετανάστευσης, Μεταίχμιο, 67-96
Bade, K.J.   [1987]
Population, Labor and Migration in 19th Century and 20th Century Germany,
St. Martins Press, New York
Bal, Mieke, Crewe, Jonathon & Spitzer, Leo (eds)   [1999]
Acts of Memory: Cultural Recall in the Present,
University Press of New England, Hanover, NH
Baldwin- Edwards, Martin   [2002]
"Immigration and the Welfare State: A European Challenge to American Mythology",
Mediterranean Migration Observatory Working Paper 4, Athens
Baldwin- Edwards, Martin   [2002]
"Southern European Labour Markets and Immigration: A Structural and Functional Analysis",
Mediterranean Migration Observatory Working Papers 5, Anthens
Baldwin- Edwards, Martin   [2002]
"Semi- Reluctant Hosts: Soythern Europe`s ambivalent Response to Immigration",
Migration Studies 145, Rome
Bammer, Angelika   [1994]
Displacements. Cultural Identities in Question.,
Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis
Barkan, Elazar   [1992]
The Retreat of Scientific Racism: Changing Concepts of Race in Britain and the United States Between the World Wars.,
Cambridge University Press, Cambridge
Barker Chris   [1999]
Television, Globalization and Cultural Identities,
Open University Press, Buckingham
Barthes, Roland   [1983]
Ο Φωτείνος Θάλαμος: Σημειώσεις για τη φωτογραφία,
Ράππα, Αθήνα
Basch, L., Glick- Schiller, N. & Blanc- Szanton, C.   [1992]
Towards a Transnational Perspective on Migration. Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered,
New York Academy of Sciences, New York
Basch, Linda et.al.   [1994]
Nations Unbound. Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation- States.,
Gordon and Breach Science Publishers, Pensylvania
Bastian Misty   [1999]
"Nationalism in a Virtual Space: Immigrant Nigerians on the Internet",
West Africa Review 1/1, 1-14
Baubock, M.   [1994]
Transnational Citizenship: Membership and Rights International Migration,
Edward Elga, Aldershot
Bauer, E. & Thompson, P.   [2004]
"She`s Always the Person with a Very Global Vision. The Gender Dynamics of Migration, Narrative Interpretation and the Case of Jamaican Transnational Families",
Gender & History 16/2, 334-375
Bednall David   [1988]
"Television Use by Melbourne’s Greek Community",
Media Information Australia 47, 44-49
Benmayor, R. & Skotnes, A.   [1994]
"Migration and Identity",
International Yearbook of Oral History and Life Stories 3: 1-18,
Bertone, Chiara   [1998]
"Constructing a Woman`s Perspective on the European Union: the Danish Debate",
Nordic Journal of Women`s Studies NORA: 108-21,
Bhabha, J. & Shutter, S.   [1994]
Women`s Movement: Women Under Immigration, Nationality and Refugee Law,
Trentham Books, London
Blagojevic, M., Duhacek, D. & Lukic, J.   [1995]
"What Can We Do About Ourselves?",
East European Conference, 14 June 1994 , Belgrade, Center of Gender Studies, Research and Communication
Boeles, Pieter   [1997]
Fair Immigration Proceedings in Europe,
Kluwer, Hague
Boling T., Edwin   [1972]
"Southen Baptist Migrants and Converts: A Study of Southern Religion in the Urban North",
Sociological Analysis 33/3,
Bolter, Jay David & Grusin, Richard   [1999]
Remediation: Understanding New Media,
MIT Press, Cambridge
Bonney, Norman & Love, John   [1991]
"Gender and Migration: Geographical Mobility and the Wife`s Sacrifice",
Sociological Review 39, 335-48
Bonus Rick   [1997]
"Homelands Memories and Media: Filipino Images and Imaginations in America",
στο Root Maria   [1997] Filipino Americans: Transformation and Identity, Sage, 208-218
Bourdieu, Pierre   [1996]
"Understanding",
Theory, Culture & Society 13(2),
Bourdieu, Pierre   [1986]
"L` Illusion Biographique",
Actes de la Research 62/63,
Braekhus, Hege   [2000]
"Ekteskapet Fra Okonomi Til Kjaelighet",
Retfoerd 23: 63-74,
Brah, Avtar   [1993]
"Difference, Diversity, Differentiation: Processes of Racialisation and Gender",
στο Wrench, J. & Solomos, J. (eds)  [1993] Racism and Migration in Western Europe, Berg,
Brah, Avtar   [1993]
"Re- Framing Europe: En- Gendered Racism, Ethnicities and Nationalisms in Contemporary Western Europe",
Feminist Review 45: 9-29,
Brah, Avtar & Coombes, E. Annie   [2000]
Hybridity and Its Discontents. Politics, Science, Culure.,
Routledge, New York and London
Braidotti, R.   [2000]
"The Relevance of Gender for the Issue of Women and Science",
στο Braidotti, R. & Vonk, E. (eds)  [0] The Making of European Women`s Studies. A Work in Progress Report on Curriculum Development and Related Issues, Athena/Utrecht University,
Braidotti, R. & Griffin, G.   [2002]
Configuring European Women`s Studies,
Zed Books, London
Braidotti, Rosi   [2001]
Gender, Identity and Multiculturalism in Europe,
European University Institute, Florence
Brinker- Gabler, Gisela & Smith E. Sidonie   [1997]
Writing New Identities. Gender, Nation and Immigration in Contemporary Europe,
University of Minnesota Press, London & Minneapolis
Brockmier, Jeans & Rom, Harre   [1997]
"Narrative Problems and Promises of an Alternative Paradigm",
Research on Language and Social Interaction 30(4),
Bruner, Jerome   [1990]
Acts of Meaning,
Harvard University Press, Cambridge
Bruner, Jerome   [1990]
"Life as an Narrative",
Social Research ,
Buijs, G. (ed)   [1993]
Migrant Women: Crossing Boundaries and Changing Identities,
Berg, London
Buikema, R. & Smelik, A. (eds)   [1995]
Women`s Studies and Culture. A Feminist Introduction,
Zed Books, Lonodn
Busheikin, L.   [1996]
"Is Sisterhood Realy Global: Western Feminism in Eastern Europe",
στο Boulder, R. T. (ed)  [0] Ana`s Land: Sisterhood in Eastern Europe, Westview Press,
Butler, Judith & Scott, Joan (eds)   [1992]
Feminists Theorize the Political,
Routledge, New York
Calhoun, Craig (ed)   [1994]
Social Theory and the Politics of Identity,
Blackwell, Oxford
Calloni, M. & Lutz, H.   [2000]
"Gender, Migration and Social Inequalities. The Dillemas of European Citizenship",
στο Duncan, S. & Pfau- Effinger, B.  [2000] Gender, Economy and Culture in European Union, Routledge,
Cambi Franco, Campani Giovanna & Ulivieri Simonetta (eds)   [2003]
Donne migranti. Verso nuovi percorsi formativi,
Edizioni ets, Pisa
Campani, Giovanna   [1993]
"Immigration and Racism in Southern Europe: the Italian Case",
Ethnic and Racial Studies 16/3,
Carver, T. & Motter, V. E.   [1998]
Politics of Sexuality. Identity, Gender and Citizenship,
Routledge, London
Castles, S. & Miller, M.   [1998]
The Age of Migration,
MacMillan, London
Cavounidis, Jennifer   [2002]
"Migration in Southern Europe and the Case of Greece",
International Migration 40/1,
Chakrabarty, Dipesh   [2000]
Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference,
Princeton University Press, Princeton, New Jersey
Chamberlayne, P., Bornat, J & Wengraf, T. (eds)   [2000]
The Turn to Biographical Methods in Social Science,
Routledge, New York
Chamberlayne, P., Bornat, J. & Wengraf, T. (eds)   [2000]
The Turn to Biographical Methods in Social Science,
Routledge, New York
Chen, Xiaomei   [1995]
Occidentalism: A Theory of Couterdiscourse in Post Mao- China.,
Oxford University Press,
Chmouliar, W. & Sidorenko, E.   [1996]
"The Eastern Frontier of Western Europe: Mobility in the Buffer Zone",
New Community 2, 259-86
Cohen H., Jeffrey   [2002]
"Migration and 'Stay at Homes' in Rural Oaxaca, Mexico: Local Expression of Global Outcomes",
Urban Anthropology 31/2,
Cohen, R.   [1991]
"East West and European Migration in a Global Context",
New Community 18(1):9-26,
Cohen, R. (ed)   [1995]
The Cambridge Survey of World Migration,
Cambridge University Press, Cambridge
Constable, Nicole   [2003]
Romance on a global stage: pen pals, virtual ethnography, and 'mail-order' marriages,
University of California Press, Berkley
Cottle Simon   [1997]
Television and Ethnic Minorities: Producers’ Perspectives. A Study of BBC, Independent and Cable TV Producers,
Avebury, Aldershot
Council of Europe   [1996]
Joint Specialist Group on Migration, Cultural Diversity and Equality of Women and Men, Final Report of Activities,
, Strasbourg [EG/MG2 έκδοση]
Crenshaw, K.   [1998]
"Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics",
στο Phillips, A. (ed)  [0] Feminism and Politics, Oxford University Press,
Crow, Graham   [1989]
"The Use of the Consept of 'Strategy' in Recent Sociological Literature",
Sociology 23(1),
Cunningham Stuart & Sinclair John (eds)   [2001]
Floating Lives: The Media and Asian Diasporas,
Rowman and Littlefield, Lanham
De Certeau, Michel   [1984]
The Practice of Everyday Life,
University of California, Berkeley
De Jong, F. et.al.   [1996]
"Gender, Values and Intention to Move in Rural Thailand",
The International Migration Review 30-3, 748-770
De Jong, Gordon F.   [2000]
"Expectations, Gender and Norms in Migration Decision- Making",
Population Studies 54, 307-319
De Lange, T.   [1998]
"Kroniek Van Het Vreemdelingenrecht. Restrictief Toelatingsbeleid Drukt Haar Stempel",
Nemesis 3:68-74,
De Rapper, Gilles   [2006]
"La `biographie` : parenté incontrôlable et souillure politique dans l’Albanie communiste et post-communiste",
European Journal of Turkish Studies Thematic Issue N°4, The social practices of kinship. A comparative perspective,
Denzin, Norman K.   [1989]
"Interpretive Biography",
Qualitative Research Methods 17,
Dimova, Nevena   [2010]
"Changing Models of Parenting in Contemporary Urban Families in Bulgaria",
Anthropology of East Europe Review 28/1, 98-118
Dinan, Kinsey   [2000]
Owed Justice. Thai Women Trafficked into Debt Bondage in Japan,
Human Rights Watch, New York
Doja, Albert   [2000]
"The Politics of Religion in the Reconstuction of Identities, the Albanian Situation",
Critique of Anthropology 20/4,
Duncan, S. & Pfau- Effinger, B.   [2000]
Gender, Economy and Culture in European Union,
Routledge, London
Ehrenreich Barbara & Hochschild Russell Arlie (eds)   [2002]
Global Woman. Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy,
Granta Books, London
Einhorn, B.   [1995]
Cindarella Goes to Market. Citizenship, Gender and Women`s Movements in East Central Europe,
Verso,
Essed, P.   [1995]
"Gender, Migration and Cross-Ethnic Coalition Building",
στο Lutz, H., Phoenix, A. & Yuval- Davis, N. (eds)  [1995] Crossfires. Nationalism, Racism and Gender in Europe, Pluto,
Esser, Hartmut   [2004]
"Does the `New` Immigration Require a `New` Theory of Intergenerational Integration?",
The International Migration Review 38/3, 1126-1159
Euichul Jung, Changho Lee   [2004]
"Social Construction of Cultural Identity: An Ethnographic Study of Korean American Students",
Atlantic Journal of Communication 12/3, 146-162
European Commission   [2004]
"Study on the links between legal and illegal migration",
COM (2004) 412 final, Bruxelles ,
European Commission   [2003]
"Communication on Immigration, Integration and Employment",
COM (2003) 336 final, Bruxelles ,
European Women`s Lobby   [1995]
Confronting the Fortress. Black and Migrant Women in the European Union,
European Parliament, Luxembourg
Eurostat   [1993]
Migration Statistics. International Migration in the European Union and EFTA,
European Commission, Luxembourg
Faist, Th. et.al   [2004]
"Dual Citizenship as a Path- Dependent Process",
The International Migration Review 38/3, 913-944
Fassmann & Munz   [1994]
"European East- West Migration, 1945-1992",
International Migration Review 3,
Fernandes, Leela   [2004]
"Gender and Labor in Comparative Historical Perspective (book reviews)",
Journal of Women`s History 15/4, 207-216
Ferreira, V., Tavares, T. & Portugal, S. (eds)   [1998]
Shifting Bonds, Shifting Bounds. Women, Mobility and Citizenship in Europe,
S. Oeiras: Celta Editora, Portugal
Foster M., G., Scudder, T., Colson, E. & Kemper V., R. (eds)   [1979]
Long- Term Field Research in Social Anthropology,
Academic Press,
Fouron, G. & Glick Schiller, N.   [2001]
"All in a Family. Gender, Transnational Migration and the Nation-State.",
Identities 7/4, 539-582
Frachon Claire & Vargaftig Marion (eds)   [1995]
European Television: Immigrants and Ethnic Minorities,
John Libbey, London
Freeman, Gary   [2004]
"Immigrant Incorporation into Western Democracies",
The International Migration Review 38/3, 945-969
Freeman, Mark   [1993]
Rewriting Self History, Memory, Narrative,
Routledge, London and New York
Frischmidt M., Magyari- Vincze, E. & Zentai, V. (eds)   [1997]
Women and Men in East European Transition,
Editura Fundatei Pentru Studii Europene, Cliu- Napoca, Romania
Fuga, Artan   [2000]
Identites peripheriques en Albanie,
L` Harmattan, Paris
Funk, N., Muiller, M. (eds)   [1993]
Gender Politics and Post- Communism. Reflection From Eastern Europe and the Former Soviet Union,
Routledge, London
Gabaccia, Donna   [1995]
From the Other Side: Women, Gender and Immigrant Life in the US 1820-1990,
Indiana U.P.,
Gal, S. & Kligman, G.   [2000]
The Politics of Gender After Socialism: A Comparative Historical Essay,
Princeton University Press, Princeton
Gal, Susan & Gail Kligman   [2000]
Reproducing Gender. Politics, Publics and Everyday Life after Socialism.,
Princeton University Press, Princeton, New Jersey
Gans J., Herbert   [1994]
"Symbolic Ethnicity and Symbolic Religiosity: towards a Comparison of Ethnic and Religious Acculturation",
Ethnic and Racial Studies 17,
Gaspard, F.   [1994]
Obstacles in Society to Equality of Opportunity for Immigrant Women. The Situation in France, Belgium, Italy and Spain,
Council of Europe, Strasbourg
Giddens, Anthony   [1979]
Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in Social Analysis,
MacMillan, London
Gillespie Marie   [1989]
"Technology and Tradition: Audio-visual Culture among South Asian Families in West London",
Cultural Studies 3/2, 226-239
Goldberg, T. David   [2002]
Relocating Postcolonialism,
Blackwell, Oxford
Goldring Luin   [2001]
"Disaggregating transnational social spaces: Gender, place and citizenship in Mexico-U.S. transnational spaces",
στο Pries Ludger (ed)  [2001] New Transnational Social Spaces: International Migration and Transnational Companies in the Early Twenty-first Century , Routledge, 59-76
Goudsmit, S.   [2001]
"Kroniek Vreemdelingenrecht. Eindelijk Politieke Aandacht Voor Migrantenvrouwen",
Nemesis 5, 159-165
Goudsmit, S.   [1999]
"Kroniek Vreemdelingenrecht. Eindelijk Politieke Aandacht, Een Betere Reshtpositie",
Nemesis 3, 89-95
Gowricharn, R. (ed)   [1993]
Binnen De Grenzen: Immigratie, Etniciteit En Integratie in Nederland,
De Tijdstroom, Utrecht
Grosfoguel, Ramon & Cordero- Guzman, Hector   [1998]
"International Migration in a Global Context: Recent Approaches to Migration Theory",
Diaspora 7/3,
Grytting, Astrid   [2000]
Eit Ordentligt Ekteskap. Om Ekteskap Etter Kontaktformidling Mellom Norske Menn Og Utenlandske Kvinner. Hoveudoppgave i Sosialantropologi,
Socialantroplogisk Institut, Oslo
Hagan, J. & Ebaugh, H. R.   [2003]
"Calling Upon the Sacred. Migrants Uses of Religion in the Migration Process",
The International Migration Review 37/4, 1145-1162
Hall, Stuart   [1997]
"Introduction: Who Needs Identity?",
στο Hall, Stuart & Du Gay, Paul (eds)  [1997] Questions of Cultural Identity, Sage,
Hall, Stuart & Du Gay, Paul (eds)   [1997]
Questions of Cultural Identity,
Sage, London
Halloran James D.   [1998]
"Ethnic minorities and television: a study of use, reactions and preferences",
Gazette 60/4, 305-324
Hammar, T.   [1992]
Democracy and the Nation- State,
Aldershot, Avebury
Hammond, A. (ed)   [2004]
The Balkans and the West, Constructing the European Other, 1945-2003,
Ashgate,
Handlin, Oscar   [1951]
The Uprooted: The Epic Story if the Great Migrations That Made the American People,
Little and Brown, Boston
Hansen, Marcus L.   [1926]
"The History of American Immigration As a Field for Research",
American Historical Review XXXII, 500-518
Hansen, Marcus L.   [1940]
The Atlantic Migration 1607- 1860. A History of the Continuing Settlement of the United States,
Harvard U.P., Cambridge, MA
Hansen, R.   [1998]
"A European Citizenship or a Europe of Citizens? Third Country Nationals in the EU",
Journal of Ethnic and Migration Studies 24 (4), 751-768
Hansen, Randall & Weil Patrick   [2001]
Towards a European Nationality: Citizenship, Immigration and Nationality Law in the EU,
Palgrave, Hampshire, New York
Hargreaves Alec & Mahdjoub Dalila   [1997]
"Satellite Television Viewing among Ethnic Minorities in France",
European Journal of Communication 12/4, 459-477
Hart, Laurie   [1999]
"Culture, Civilization and demarcation at the northwest borders of Greece",
American Ethnologist 26/1, 196-220
Hasan R.   [2000]
"Da-Sein in the Diaspora: Some Thoughts on British Telephone Cards",
Third Text 52, 79-82
Hechmann, Friedrich   [2004]
"Illegal Immigration. What can we Know and What can we Explain? The Case of Germany",
The International Migration Review 38/3, 1103-1125
Herrnstein Smith, Barbara   [1981]
"Narrative Versions, Narrative Theories",
στο Mitchell, WTJ (ed)  [1981] On Narrative, The University of Chicago Press,
Higham, John   [1992]
Strangers in the Land,
Rutgers University Press, New Brunswick
Hirsch S., Jennifer   [2002]
"'Que, pues, con el pinche NAFTA?': Gender, Power and Migration Between Western Mexico and Atlanta",
Urban Anthropology 31/3-4,
Hirsch, Julia   [1981]
Family photographs: Content, Meaning and Effect,
Oxford University Press, New York
Hirsch, Marianne   [1997]
Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory,
Cambridge University Press, Cambridge
Hirsch, Marianne   [1999]
"Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal and Public Fantasy",
στο Bal, Mieke, Crewe, Jonathon & Spitzer, Leo (eds)  [1999] Acts of Memory: Cultural Recall in the Present, University Press of New England,
Hirsch, Marianne & Smith, Valerie (eds)   [2002]
"Gender and Cultural Memory",
Journal of Women in Culture and Society 28/1,
Hirsch, Marianne (ed)   [1999]
The Familiar Gaze,
University Press of New England, Hanover, NH
Hirschman, Charles   [2004]
"The Role of Religion in the Origins and the Adaptation of Immigrant Groups in the United States",
The International Migration Review 38/3, 1206-1233
Holst- Christensen, N. & Kjrlbro, Jon Fridrik   [1997]
"Om En Menneskeretlig Kontrol Med EU- Retten",
EU & Menneskeret , 153-63
Hoskyns, C. (ed)   [1995]
Confronting the Fortress: Black Migrant Women in the European Union,
European Parliament, Directorate General for Research, Brussels
Howell, Jayne   [2002]
"Of Servanthood and Self- Employment: Changing Patterns of Domestic Service in Southern Mexico",
Urban Anthropology 31/3-4,
Hune, S.   [1991]
"Migrant Women in the Context of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families",
International Migration Review 25(4), 800-17
Ibarra, Maria   [2002]
"Emotional Proletarians in a Global Economy: Mexican Immigrant Women and Elder Care Work",
Urban Anthropology 31/3-4,
Indra, D. (ed)   [1999]
Engendering Forced Migration. Theory and Practice,
Berghahn, Oxford
Iqbal, S. A.   [1991]
"Male Migration and Changing Role of Women in Decision Making Process in Pakistan",
South Asian Anthropologist 12(1/2), 25-7
Janes, Craig R.   [1990]
"Migration, Changing Gender Roles and Stress: the Samoa Case",
Medical Anthropology 12(2), 217-248
Joppke, C.   [1997]
Challenges to the Nation- State,
Oxford University Press, Oxford
Jung, N.   [1994]
"Eastern European Women With Western Eyes",
στο Griffin et al (eds)  [0] Stirring It: Challenges for Feminism, Taylor Francis,
Kampouri Nelli & Olga Lafazani   [2008]
"Το σπίτι στη Βουλγαρία, η συλλογή με παπούτσια στην Ελλάδα. Διε-εθνικές διαδρομές, μετανάστευση και φύλο",
στο Vaiou, Dina and Maria Stratigaki (eds)  [2008] Το φύλο της μετανάστευσης, Μεταίχμιο, 39-66
Kaplani, Gazi   [2002]
"Θρησκεία και αλβανική εθνική ταυτότητα. Μύθοι και πραγματικότητες",
Σύγχρονα Θέματα 81, 50-58
Karim Karim   [2001]
"From Ethnic Media to Global Media: Transnational Communication Networks among Diasporic Communities",
Nord-Süd Aktuell 15/4, 645-654
Karim Karim   [2003]
The Media of Diaspora,
Routledge, Νέα Υόρκη
Kaser, K., Pichler, R. & Schwandner- Sievers, St. (H.g)   [2002]
Die weite Welt und das Dorf. Albanische Emigration am Ende des 20. Jahrhunderts,
Bohlau, Wien
Kaser, Karl   [1995]
Familie und Verwandschaft auf dem Balkan,
Bohlau, Wien,
Kaser, Karl   [2010]
Patriarchy after Patriarchy: Gender Relations in Turkey and in the Balkans, 1500-2000,
Lit Verlag,
Kasimis, C., Papadopoulos G., A. & Zacopoulou, E.   [2003]
"Migrants in Rural Greece",
Sociologia Ruralis 43/2,
Kasimis, Charalambos   [2004]
"Recent Migration Flows to Greece: Evidence from the 2001 Greek Census",
New Perspectives on Albanian Migration and Development 16-17 September, Korce, Albania,
Kastoryano, Riva   [2004]
"Religion and Incorporation. Islam in France and Germany",
The International Migration Review 38/3, 1234-1255
Kayal M., Philip   [1993]
"Religion and Assimilation: Catholic "Syrians" in America",
The International Migration Review 24/7,
Kelly, Ellen   [2005]
"Lifestyles and integration of Albanian women in Bologna: Two steps forward, one step back",
στο King Russell, Mai Nicola & Schwandner- Sievers Stephanie (eds)  [2005] The New Albanian Migration, Sussex Academic Press, 29-63
Kelly, Jane   [1992]
"Postmodernism and Feminism",
International Marxist Review 14,
Kempadoo, K. & Doezema, J.E.   [1998]
Global Sex Workers,
Routledge, London and New York
Kerby, Anthony P.   [1991]
Narrative and the Self,
Indiana University Press, Bloomington
KETHI ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ   [2008]
"Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα",
,
King Russell, Mai Nicola & Schwandner- Sievers Stephanie (eds)   [2005]
The New Albanian Migration,
Sussex Academic Press, Brighton
King, R., Iosifides, T. & Myrivili, L.   [1998]
"A Migrant`s Story: from Albania to Antens",
Journal of Ethnic and Migration Studies 24/1, 159-175
King, Russell   [2001]
The Mediterranean Passage: Migration and New Cultural Encounters in Southern Europe,
Liverpool University Press, Liverpool
King, Russell & Black Richard   [1997]
Southern Europe and the New Immigrantions,
Sussex Academic Press, Brighton
King, Russell & Nicola Mai   [2008]
Out of Albania. From crisis migration to social inclusion in Italy,
Berghahn,
King, Russell & Wood, Nancy   [2001]
Media and Migration: Constructions of Mobility and Difference,
Routledge, London
King, Russell (ed)   [1993]
Mass Migrations in Europe. The Legacy and the Future,
Belhaven Press, London
Kirk, M.   [1981]
Demographic and Social Change in Europe 1975- 2000,
Liverpool University Press, Liverpool
Knights, David & Glenn, Morgan   [1990]
"The Concept of Strategy in Sociology. A Note of Dissent",
Sociology 23(3), 475-483,
Kofman, E.   [2000]
"The Invisibility of Skilled Female Migrants and Gender Relations in Studies of Skilled Migration in Europe",
International Journal of Population Geography 6(1), 1-15
Kofman, E.   [1995]
"Citizenship for Some But Not for Others: Spaces of Citizenship in Contemporary Europe",
Political Geography 14(2), 121-37
Kofman, E.   [1999]
"Birds of Passage a Decade Later: Gender and Immigration in the European Union",
International Migration Review 33, 269-99
Kofman, E. & Sales, R.   [1992]
"Towards FortressEurope?",
Women`s Studies International Forum 15(1), 29-39
Kofman, E. & Sales, R.   [1998]
"Migrant Women and Exclusion in Europe",
Journal of European Women`s Studies 5(3/4), 381-98
Kofman, E., Phizacklea, A., Parvati, R., Sales, R.   [2000]
Gender and International Migration in Europe,
Routledge, London
Kofman, E., Phizacklea, A., Parvati, R., Sales, R.   [2000]
Gender and International Migration in Europe. Employment, Welfare and Politics,
Routledge, London
Kohler Reissman, Cathrine   [1993]
"Narrative Analysis",
Qualitative Research Methods 30,
Koleva Daniela   [2008]
"My life has mostly been spent working: Notions and patterns of work in socialist Bulgaria",
Anthropological notebooks 14/1, 27-48
Koser, K.   [1997]
"Out of the Flying Pan into the Fire",
στο Koser, K. & Lutz, H. (eds)  [0] The New Migration in Europe, Macmillan,
Koser, K. & Lutz, H.   [1998]
The New Migration in Europe. Social Constructions and Social Realities,
Macmillan, London
Kostakopoulou, Dora   [1999]
"European Union Citizenship: Exclusion, Inclusion and the Social Dimension",
στο Anthias, Floya & Lazaridis, Gabriella (eds)  [1999] Into the Marigins: Migration and Exclusion in Southern Europe, Ashgate,
Kostova, Dobrinka   [1998]
"Similar or Different? Women in Postcommunist Bulgaria",
στο Rueschemeyer, Marilyn & Sharpe, M. E. (eds)  [1998] Women in the Politics of Postcommunist Eastern Europe, ,
Kraus, S.   [2001]
"Blinde Vlek in Beleid Arbeidsmigratie",
E- Quality Matters 11, 9-10
Kuhn, Annette   [1995]
Family Secrets: Acts of Memory and Imagination,
Verso, London
La Torre, E. Massimo   [1998]
European Citizenship. An Institutional Challenge.,
Kluwer, Hague
Labrianidis, L. & Liberaki, A.   [2005]
Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη,
Πατάκη, Αθήνα [2η έκδοση]
Labrianidis, Lois & Lyberaki, Antigone   [2004]
"Back and Forth and in-between: Albanian Return-migrants from Greece and Italy",
Journal of International Migration and Intergration ,
Labrianidis, Lois, Lyberaki, Antigone, Tinios, Platon & Hatziprokopiou, Panos   [2004]
"Inflow of Migrants and Outflow of Investment: Aspects of Interdependence between Greece and the Balkans",
Journal of Ethnic and Migration Studies 30/6,
Lal, Vinay   [1999]
"The Politics of History on the Internet: Cyber- Diasporic Hinduism and the North America Hindu Diaspora",
Diaspora 8/2, 137-172
Lazaridis, Gabriella   [2001]
"Trafficking and Prostitution. The Growing Exploitation of Migrant Women in Greece",
The European Journal of Women`s Studies 8/1, 67-102
Lazaridis, Gabriella   [1999]
"The Helots of the New Millennium: Ethnic- Greek Albanians and 'Other' Albanians in Greece",
στο Anthias, Floya & Lazaridis, Gabriella (eds)  [1999] Into the Marigins: Migration and Exclusion in Southern Europe, Ashgate,
Levitt, Peggy   [2003]
"You Know, Abraham was Really the Very First Immigrant. Religion and Transnational Migration",
The International Migration Review 37/3, 847-873
Levitt, Peggy & Glick Schiller, N.   [2004]
"Conceptualizing Simultaneity. A Transnational Social Field Perspective on Society",
The International Migration Review 38/3, 1002-1039
Liapi Maria   [2008]
"Στρατηγικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών: περιορισμοί, επιλογές και προοπτικές",
στο Vaiou, Dina and Maria Stratigaki (eds)  [2008] Το φύλο της μετανάστευσης, Μεταίχμιο, 163-194
Lovibond, Sabina   [1989]
"Feminism and Postmodernism",
NLR 178, 5-28
Lucassen, Jan   [1987]
Migrant Labor in Europe 1600-1900: The Drift to the North Sea,
N.H. Cromm Helm, Wolfeboro
Lutz, H.   [1997]
"The Limits of Europeanness: Immigrant Women in Fortress Europe",
Feminist Review ,
Lutz, H.   [1995]
"The Legacy of Migration: Immigrant Mothers and Daughters and the process of Intergenerational Transmission",
Comenious Jrg 15,
Lutz, H., Phoenix, A. & Yuval- Davis, N. (eds)   [1995]
Crossfires. Nationalism, Racism and Gender in Europe,
Pluto, London
Lutz, H., Phoenix, A., Yuval- Davis, N. (eds)   [1995]
Crossfires. Nationalism, Racism and Gender in Europe,
Pluto, London
Macioti M.I. & Pugliese E.   [2003]
L` esperienza migratoria: Immigrati e rifugiati in Italia,
Editori Laterza, Roma & Bari
Macpherson, Cluny & Macpherson La`avasa   [2001]
"Evangelical Religion Among Pacific Island Migrants: New Faiths or Brief Diversions?",
Journal of Ritual Studies 15/2, 27-37
Mai, Nicola & Schwandner- Sievers, Stephanie   [2003]
"Albanian Migration and New Transnationalisms",
Journal of Ethnic and Migration Studies 29(6), 939-948
Mankekar, P.   [1999]
Screening Culture, Viewing Politics: An Ethnography of Television, Womanhood and Nation in Postcolonial India,
Duke University Press, Durham, N.C.
Marrus, Micheal   [1985]
The Unwanted: European Refugees in the Twentieth Century,
Oxford University Press, New York
Massey, D. & Capoferro, Ch.   [2004]
"Measuring Undocumented Migration",
The International Migration Review 38/3, 1075-1102
Matsuda, Matt   [1996]
The Memory of the Modern,
Oxford University Press, New York
Meiselas, Susan   [1997]
Kurdistan: In the Shadow of History,
Random House, New York
Milikowski Marisca   [2000]
"Exploring a Model of De-ethnicisation: The Case of Turkish Television in the Netherlands",
European Journal of Communication 15/4 , 443-468
Mink, Louis   [1970]
"History and Fiction As Modes of Comprehension",
New Literary History 1,
Mink, Louis   [1981]
"Everyman His or Her Own Annalist",
στο Mitchell, WTJ (ed)  [1981] On Narrative, The University of Chicago Press,
Mitchell, WTJ (ed)   [1981]
On Narrative,
The University of Chicago Press, Chicago
Moch, L. & Tilly, L.   [1984]
"Joining the Urban World: Occupation, Family and Migration in Three French Cities",
Comparative Studies in Society and History 27, 33-56
Morawska, E. & Spohn, W.   [1997]
"Moving European in the Globalizing World: Contemporary Migrations in a Historical- Comparative Perspective (1955-1994 V. 1870-1914)",
στο Gungwu, W. (ed)  [0] Global History and Migrations, Westview,
Morgan, DHJ   [1989]
"Strategies and Sociologists: A Comment on Crow",
Sociology 23(1),
Morokvasic, M.   [1984]
"Birds of Passage Are Also Women",
International Migration Review 18(4), 886-907
Morokvasic, M.   [1991]
"Fortress Europe and Migrant Women",
Feminist Review 39, 69-84
Morokvasic, M.   [1993]
"In the Out of the Labor Market: Immigrant Women in Europe",
New Community 19(3), 159-84
Morokvasic, M.   [1983]
"Women and Migration: Beyond the Reductionist Outlook",
στο Phizacklea, A (ed)  [0] One Way Ticket: Migration and Female Labour, Routledge & Kegan Paul,
Morokvasic, M.   [1980]
"Migrant Women in Europe: a Comparative Perspective",
στο UNESCO (ed)  [1984] Women on the Move. Contemporary Changes in Family and Society, UNESCO,
Morokvasic, M. & Rudolph, H. E.   [1993]
Bridging States and Markets. International Migration in the Early 1990s,
Stigma, Berlin
Morokvasic, Mirjana   [1984]
"Birds of Passage are also Women ...",
International Migration Review 18/4, 886-907
Muus, P. (ed)   [1999]
Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands. Recent Trends and Developments 1999,
Ercomer, Utrecht
Muus, P. (ed)   [2000]
Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands. Recent Trends and Developments 2000,
Ercomer, Utrecht
Naficy Hamid   [1993]
The Making of Exile Cultures: Iranian Television in Los Angeles ,
University of Minnesota Press, Minneapolis & London
Naficy, Hamid   [1993]
The Making of Exile Cultures: Iranian Television in Los Angeles,
University of Minessota Press, Minneapolis
Naficy, Hamid, et.al.   [1993]
Otherness and the Media: the Ethnography of the Imagined and the Imaged,
Gordon & Breach Science Publications,
Nascimbene, B. (ed)   [1996]
Nationality Laws in the European Union,
Butterworths,
Navarro, C.G. et.al   [2004]
"Pentecostal Adaptations in Rural and Urban Mexico. An Anthropological Assessment",
Mexican Studies 20/1,
Nederveen Pieterse, J.   [2000]
"Europe and Its Others",
EUI Working Papers 5, Florence European University Institute
Noivo, Edite   [1993]
"Ethnic Families and the Social Injuries of Class, Migration, Gender, Generation and Minority Group Status",
Canadian Ethnic Studies 25/3,
Novak, Lorrie   [1999]
"Collected Visions",
στο Hirsch, Marianne (ed)  [1999] The Familiar Gaze, University Press of New England,
Paerregaard, Karsten   [1994]
"Conversion, Migration, and Social Identity: The Spread of Protestantism in the Peruvian Andes",
Ethnos 59/3-4, 168-186
Park, R. & Miller, H.   [1921]
Old World Traits Transplanted,
Harper, New York & London
Parrenas, Rhacel Salazar   [2005]
Children of global migration. transnational families and gendered woes,
Stanford Uninersity Press, Stanford, California
Passerini, L.   [1998]
"The Question of European Identity: A Cultural Historical Approach.",
European University Institute EUI Working Paper HEC, vol 1, Florence
Passerini, L. & Nordera, M. (eds)   [2000]
"Images of Europe.",
European University Institute EUI Working Paper HEC, vol. 5, Florence
Passerini, Luisa   [1987]
Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin Working Class,
Cambridge University Press, Cambridge
Passerini, Luisa, Dawn Lyon, Enrica Cappussotti and Ioanna Laliotou   [2010]
Women Migrants from East to West. Gender, Mobility and belonging in contemporary Europe,
Berghahn, [2nd ed έκδοση]
Pavlou, M. & Christopoulos, D. (eds)   [2004]
Η Ελλάδα της μετανάστευσης. Κοινωνική συμμετοχή, διακιώματα και ιδιότητα του πολίτη,
Κριτική, Αθήνα
Penninx, R.   [1996]
"Immigration, Minorities Policy and Multiculturalism in Dutch Society Since 1960",
στο Baubock, R. & Zolberg, A. (eds)  [0] The Challenge of Diversity: Integration and Pluralism in Societies of Immigration, Avebury,
Penninx, R., Schoorl, J. & Van Praag, C.   [1993]
The Impact of International Migration on Receiving Countries: the Case of the Netherlands,
Swets en Zeitlinger, Amsterdam
Perks, Rob & Robinson, Jonnie   [2005]
"`The Way We Speak`: Web- Based Representations of Changing Communities in England",
Oral History Autumn, 79-90
Petersen, Hanne   [1996]
Home Knitted Law: Norms and Values in Gendered Rule- Making,
Dartmouth, Aldershot
Petersen, Hanne (ed)   [1998]
Love and Law in Europe,
Ashgate, Aldershot
Pettifer, J. & Vickers, M.   [1998]
Αλβανία: Από την Αναρχία σε μια Βαλκανική Ταυτότητα,
Καστανιώτης, Αθήνα
Phizacklea, A.   [1983]
"In the Front Line",
στο Phizacklea, A (ed)  [0] One Way Ticket: Migration and Female Labour, Routledge & Kegan Paul,
Phizacklea, A.   [1998]
"Migration and Globalization: A Feminist Perspective",
στο Koser, K. & Lutz, H. (eds)  [0] The New Migration in Europe, Macmillan,
Phizacklea, A.   [1990]
Upacking the Fashion Industry,
Routledge, London
Pinney, Christopher   [1997]
Camera Indica, The Social Life of Indian Photographs,
Reaktion Books, London
Portes, A. & DeWind, J.   [2004]
"A Cross- Atlantic Dialogue. The Progress of Research and Theory in the Study of International Migration",
The International Migration Review 38/3, 828-851
Portes, A., Castells, M. & Benton, L. (eds)   [1989]
The Informal Sector. Studies in Advanced and Less Developed Countries,
John Hopkins University Press, Baltimore
Post, Susan E. Pritchett   [1998]
Women in Modern Albania,
McFarland, Jefferson, North Carolina
Pratsinakis, Emmanouil   [2004]
"Aspirations and Strategies of Albanian Immigrants in Thessaliniki/ Greece",
New Perspectives on Albanian Migration and Development 16-17 September, Korce, Albania,
Pries Ludger (ed)   [2001]
New Transnational Social Spaces: International Migration and Transnational Companies in the Early Twenty-first Century ,
Routledge, London
Rai Amit S.   [1995]
"India on-line: Electronic bulletin boards and the construction of a diasporic Hindu identity",
Diaspora 4/1, 31-57
Rai, Shirin; Pilkington, Hilary; Phizacklea, Annie (eds)   [1992]
Women in the Face of Change. The Soviet Union, Eastern Europe and China,
Routledge,
Robbins, Joel   [2001]
"Introduction: Global Religions, Pacific Island Transformations",
Journal of Ritual Studies 15/2, 7-12
Root Maria   [1997]
Filipino Americans: Transformation and Identity,
Sage, Thousand Oaks
Rosello, Mireille   [1999]
"Interpreting Immigration Laws: 'Crimes of Hospitality' or 'Crimes against Hospitality'",
Diaspora 8/3, 209-223
Roth L.   [2000]
"Bypassing of Borders and Building of Bridges: Steps in the Construction of the Aboriginal Peoples Television Network in Canada",
Gazette 62/3-4 , 251-269
Rothenberg E., Cecia   [1999]
"Proximity and Distance: Palestinian Women`s Social Lives in Diaspora",
Diaspora 8/1, 23-50
Rueschemeyer, Marilyn & Sharpe, M. E. (eds)   [1998]
Women in the Politics of Postcommunist Eastern Europe,
,
Rugg, Linda Haverty   [1997]
Picturing Ourselves: Photography and Autobiography,
University of Chicago Press, Chicago
Rumbaut, Ruben   [2004]
"Ages, Life Stages and Generational Cohorts. Decomposing the Immigrant First and Second Generation in the United States",
The International Migration Review 38/3, 1160-1205
Sadowski- Smith, Claudia   [1999]
"US Border Theory, Globalization and Ethnonationalisms in Post-Wall Eastern Europe",
Diaspora 8/1, 3-21
Safran, William   [1999]
"Comparing Diasporas: A Review Essay",
Diaspora 8/3, 255-291
Said, E.   [1978]
Orientalism.,
Penguin, Harmondsworth
Sales, R. & Gregory, J.   [1996]
"Employment, Citizenship and European Integration: the Implications for Ethnic Minority Women",
Social Politics 3(2/3), 331-50
Samuel, Raphael   [1994]
Theatres of Memory: Past and Present in Contemporary Culture,
Verso, London
Saneth, E.   [1965]
American Historians and European Immigrants 1875-1925,
Russell and Russell, New York
Sassen, Saskia   [1999]
Guest and Aliens,
The New York Press, New York
Sassen, Saskia   [1998]
Globalization and Its Discontents. Essays on the New Mobility of People and Money.,
The New York Press, New York
Schmidt, B. & Schroder, I. (eds)   [2001]
Anthropology of Violence and Conflict,
Routledge, London
Schwandner- Sievers Stephanie & Fischer J. Bernd (eds)   [2002]
Albanian Identities. Myth and History,
Indiana University Press, Indiana
Schwandner- Sievers, Stephanie   [2003]
"Imagologie und `Albanismus`- zu den Identifikationen der Albaner",
Osthefte 1(2), 195-226
Schwandner- Sievers, Stephanie   [2004]
"Albanians, Albanianism and the Strategic Subversion of Stereotypes",
στο Hammond, A. (ed)  [2004] The Balkans and the West, Constructing the European Other, 1945-2003, Ashgate,
Schwandner- Sievers, Stephanie   [1999]
"The Albanian Aromanians` Awakening: Identity Politics and Conflicts in Post- Communist Albania",
ECMI Working Paper 3, 1-19
Schwandner- Sievers, Stephanie   [2004]
"Times Past, References for the Construction of Local Order in Present- day Albania",
στο Todorova, Maria (ed)  [2004] Balkan Identities, Nation and Memory, Hurst & Company,
Schwandner- Sievers, Stephanie   [1998]
"Ethnicity in Transition: The Albanian Aromanians` Identity Politics",
Ethnologia Balkanica 2, 167-184
Scott, Joan   [1992]
"Experience",
στο Butler, Judith & Scott, Joan (eds)  [1992] Feminists Theorize the Political, Routledge,
Sekula, Alan   [1986]
"The Body and the Archive",
October 39, 3-64
Shohat Ella & Stam Robert (eds)   [2003]
Multiculturalism, postcoloniality, and transnational media,
Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey
Shohat, Ella & Stam, Robert   [2003]
Multiculturalism, Postcoloniality and Transnational Media,
Rutgers UP, New Brunswick
Shukla, Sandhya   [2003]
India Abroad: Diasporoc Cultures of Postwar America and England,
Princeton University Press, Princeton
Shukla, Sandhya Rajendra   [2003]
India Abroad: Diasporic Cultures of Postwar America and England,
Princeton University Press, New Jersey
Siani- Davies, Peter (ed)   [2003]
International Intervention in the Balkans since 1995,
Routledge, London
Simon, R.J. & Brettell, C.B. (eds)   [1986]
International Migration: The Female Experience,
Rowman & Allenheid, Towtowa, New Yersey
Smadar, Lavie & Swedenburg, Ted   [1996]
Displacement, Diaspora and Geographies of Identity.,
Duke University Press, Durham and London
Smith Michael P. & Guarnizo Luis E.   [1998]
Transnationalism from Below,
Transaction, New Brunswick
Smith Robert C.   [1998]
"Transnational localities: Community, technology and the politics of membership within the context of Mexico and U.S. migration",
στο Smith Michael P. & Guarnizo Luis E.  [1998] Transnationalism from Below, Transaction, 196-238
Smith, A. & Pickers, J. (eds)   [1998]
Theorizing Transition: The Political Economy of Change in Central and Eastern Europe,
Routledge,
Smith, Shawn Michelle   [1998]
"Baby`s Picture is Always Treasured: Eugenics and the Peproduction of Whiteness in the Family Photograph Album",
The Yale Journal of Criticism 11/1, 197-220
Somers, Margaret R. & Gibson, Gloria D.   [1994]
"Reclaiming the Epistemological `Other`: Narrative and the Social Constitution of Identity",
στο Calhoun, Craig (ed)  [1994] Social Theory and the Politics of Identity, Blackwell,
Sontag, Susan   [1993]
Περί Φωτογραφίας,
Εκδόσεις του Περιδικού ΦΩΤΟγραφίας,
Soysal, Y.   [1994]
Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe,
University of Chicago Press, Chicago
Stecklov, Guy et.al.   [2008]
Agency, Education and Networks: Gender and International Migration from Albania,
The World Bank Development Research Group,
Stewart J., Pamela & Strathern, Andrew   [2001]
"The Great Exchange: Moka with God",
Journal of Ritual Studies 15/2, 91-103
Stoler, Ann & Strassler, Karen   [2000]
"Castings for the Colonial: Memory Work in 'New Order' Java",
Comparative Studies in Society and History 42/1, 4-48
Sturken, Marita   [1999]
"The Image as Memorial: Personal Photographs in Cultural Memory",
στο Hirsch, Marianne (ed)  [1999] The Familiar Gaze, University Press of New England,
Sturken, Marita   [1997]
Tangled Memories: The Vietnam War, the Aids Epidemic and the Politics of Remembering,
University of California Press, Berkeley
Sundhausen, Holm & Hoepken, Wolfgang (eds)   [2002]
Kriegserinnerung-Kriegserfahrung (Remembering Wars, Coping with Wars),
Suedosteuropaeische Gesellschaft, Muenchen [Jahrbuch έκδοση]
Tacoli, Cecilia   [1999]
"International Migation and the Restructuring of Gender Assymetries. Continuity and Change Among Filipino Labor Migrants in Rome",
The International Migration Review 33/3, 658-682
Thranhardt, C.   [1996]
"European Migration from East to West: Present Patterns and Future Directions",
New Community 22(2), 227-42
Tilly, Charles   [1990]
"Transplanted Networks",
στο Yans- McLaughlin, V. (ed)  [0] Immigration Reconsidered. History, Sociology and Politics, Oxford University Press,
Tirta Mark   [2003]
Ethnologjia e Shqiptareve,
Geer, Tirane
Todorova, Maria   [1997]
Imagining the Balkans,
Oxford University Press,
Todorova, Maria (ed)   [2004]
Balkan Identities, Nation and Memory,
Hurst & Company, London
Trat, Josette   [1992]
"On the Question of Sexual Difference",
International Marxist Review 14, 57-67
Trumbeta, Sevasti   [2000]
"Μερικές σκέψεις σχετικά με την παράσταση του "άλλου" και το φαινόμενο του ρατσισμου στην ελληνική κοινωνία",
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 101-102,
Tsiolis, Yorgos   [2006]
Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις. Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική ποιοτική έρευνα.,
Κριτική, Αθήνα
UNESCO (ed)   [1984]
Women on the Move. Contemporary Changes in Family and Society,
UNESCO, Paris
Vaiou, Dina and Maria Stratigaki (eds)   [2008]
Το φύλο της μετανάστευσης,
Μεταίχμιο, Αθήνα
Vaiou, Dina et.al.   [2007]
Διαπλεκόμες καθημερινότητες και χωροκοινωνικές μεταβολές στην πόλη: μετανάστριες και ντόπιες στις γειτονιές της Αθήνας,
L-Press, Aθήνα
Van der Lippe, Tanja & Eva Fodor   [1998]
"Changes in Gender Inequality in Six Eastern European Countries",
Acta Sociologica 41, 131-149
Vathi, Zanna   [2010]
"A Matter of Power? (Ethnic) Identification and Integration of Albanian-Origin Immigrants in Thessaloniki",
Sussex Centre for Migration Research Working Paper No 62,
Vecoli, R. J. Sinke, S.   [1991]
A Century of European Migrations, 1839-1930,
University of Illinois Press, Chicago and Urbana
Vertovec, Steven   [2004]
"Migrant Transnationalism and Modes of Transformation",
The International Migration Review 38/3, 970-1001
Wakefield C., David   [2001]
"Sectarianism and the Miniafia People of Papua New Guinea",
Journal of Ritual Studies 15/2, 38-54
Watson, William   [1990]
"Strategy, Rationality and Inference: The Possibility of Symbolic Performances",
Sociology 23 (3),
Weinstein- Bever, Sandra   [2002]
"Migration and the Transformation of Gender Roles and Hierarchies in Yucatan",
Urban Anthropology 31(2), 199-230
Weinstein Bever, Sndra   [2002]
"Migration and the Transformation of Gender Roles and Hierarchies in Yucatan",
Urban Anthropology 31/2, 199-229
Wilson, Tamar Diana   [2002]
"Introduction",
Urban Anthropology 31/2, 123-127
Wilson, Tamar Diana   [2002]
"Counterhegemony: Undocumented Mexican Immigrants Crossing the Border",
Urban Anthropology 31/2, 163-197
Wimmer, Andreas   [1997]
"Explaining Xenophobia and Racism: a Critical Review of Current Research Approaches",
Ethnic and Racial Studies 20/1, 17-41
Wolff, Larry   [1994]
Inventing Eastern Europe: the Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment,
Stanford University Press,
Wrench, J. & Solomos, J. (eds)   [1993]
Racism and Migration in Western Europe,
Berg, Oxford
Yow, Valerie   [1994]
Recording Oral History,
, London
Yuval- David, N.   [1991]
"The Citizenship Debate: Women, the State and Ethnic Processes",
Feminist Review 39, 58-68
Yuval- Davis, N.   [1997]
Gender and Nation,
Sage, London
Yuval- Davis, N. & Anthias, F. (eds)   [1998]
Woman, Nation, State,
MacMillan, Basingstoke
Yuval- Davis, Nira   [1993]
"Gender and Nation",
Ethnic and Racial Studies 16/4, 621-629
Zarkov, D.   [1995]
"Gender, Orientalism and the History of Ethnic Hatred",
στο Lutz, H., Phoenix, A. & Yuval- Davis, N. (eds)  [1995] Crossfires. Nationalism, Racism and Gender in Europe, Pluto, 105-20
Zenginis, Efstratios, Hasluck, F. W. & Clayer, Nathalie   [2005]
Μπεκτασήδες Δερβίσηδες και εθνικό κίνημα στην Αλβανία,
Ισνάφι, Ιωάννινα
Zhou, Min   [2004]
"Revisiting Ethnic Entrepreneurship. Convergencies, Controversies and Conceptual Advancements",
The International Migration Review 38/3, 1040-1074
Zinn, Dorothy Louise   [2004]
"The Schooling of Albanian Children in Matera (Italy): Reflections on the Second Generation in Relation to Albanian Language Maintenance",
New Perspectives on Albanian Migration and Development 16-17 September, Korce, Albania,
Zlotnik, H.   [1990]
"International Migration Policies and the Status of Female Migrants",
International Migration Review 24(1), 372-81
Zlotnik, Hania   [1995]
"The South-to-North Migration of Women",
International Migration Review 29/1, 229-254
Αυδίκος Ευάγγελος (επ)   [2010]
Λαϊκοί πολιτισμοί και σύνορα στα Βαλκάνια,
Πεδίο, Αθήνα
Μακρής, Γεράσιμος   [2006]
Πολυπολιτισμικότηα και η Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εθνοτικές Ομάδες, Ταυτότητες, Αναπαραστάσεις και Πρακτικές στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. Ερευνητικό πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ. Έκθεση για το Π.Ε. 6 "Συγκριτική Ανάλυση Αποτελεσμάτων".,
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα