Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Ερευνητικά ερωτήματα

Κατά τη φάση του σχεδιασμού και, ιδίως, ύστερα από την αξιολόγηση των έξι πιλοτικών συνεντεύξεων, στάθηκε δυνατόν οι γενικοί αρχικοί στόχοι να συγκεκριμενοποιηθούν, να εμπλουτιστούν με νέους προβληματισμούς, και να διατυπωθούν συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα σε σχέση τόσο με τις δύο βασικές αναλυτικές κατηγορίες –φύλο και ένταξη– όσο και με τους τρεις επιμέρους θεματικούς άξονες –εργασία, ιστορική κουλτούρα, διαπολιτισμική επικοινωνία.

[.jpg, 19kB]