Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Pyetje studimore

Gjate fazes se projektimit dhe, vecanerisht, mbas vleresimit te 6 intervistave pilote, u be e mundur qe objetivat pergjithesuese fillestare te konkretizohen, te pasurohen me problematika te reja, te procedurohen pyetje konkrete studimore ne lidhje si me dy kategorite analizuese baze –gjinia dhe integrimi– ashtu dhe pjeserisht me tre boshtet tematike puna, historia e kultures, komunikimi nderkulturor.

[.jpg, 19kB]