Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Nje tabele e hollesishme per intervistat

Kultura historike (mosha e mesme e burrave)

Kjo faqe ndodhet vetem ne greqisht.